Thermex servicebetingelser

 

1.
Dersom opplysningene som gis er ufullstendige eller feilaktige, kan det bety at vår servicetekniker kjører forgjeves, noe som vil medføre at servicebesøket, selv innenfor klagefristen på 60 måneder, vil bli ansett som en tjeneste du må betale for selv.

2.
Ved ankomst til Thermex ber vi om å se en original kjøpsseddel eller en kopi av denne fra forhandleren, som dokumentasjon på at produktet er kjøpt i Norge i løpet av de siste 60 månedene (regnet fra vi har mottatt forespørselen om servicebesøk). Manglende dokumentasjon vil medføre at servicebesøket, selv innenfor 60 måneders klagefrist, vil anses som en tjeneste du må betale for selv.

3.
Vennligst les produktets bruks- og monteringsanvisning nøye og kontroller så langt det er mulig at produktet er riktig installert. Når det gjelder avtrekkshetter spesielt, kontroller at avtrekksluften ikke er hindret i å passere fritt på noe tidspunkt og at spjeldet kan åpne og lukke uhindret, og at det ikke er unødvendige knekk i avtrekksslangen.

4.
Feil eller skade forårsaket av feil betjening, feilbruk, utilstrekkelig vedlikehold, feil installasjon, installasjon eller tilkobling, spenningsvariasjoner eller andre elektriske forstyrrelser, som f.eks. defekte sikringer eller feil i forsyningsnettet samt ved reparasjoner utført av andre enn de reparatørene som er oppnevnt av Thermex, og generelt feil eller skader som leverandøren kan erstatte skyldes andre ytre årsaker enn fabrikasjons- og materialfeil , som Thermex ikke er ansvarlig for lovens alminnelige regler er ansvarlig for, vil selv innen 60 måneders klagefrist anses som en tjeneste du selv må betale for.

5.
Feil eller mangler som skyldes manglende vedlikehold, utskifting av lyspærer generelt. stikkontakter, samt utskifting eller rengjøring av fettfiltre og kullfiltre, dekkes ikke av Thermex sin klagetjeneste. Samtaler på grunn av manglende vedlikehold, selv innenfor 60 måneders klagefrist, regnes som en tjeneste du må betale for selv.

6.
Det er til enhver tid en forutsetning for reparasjonen at produktet er fysisk tilgjengelig for vår servicetekniker. Tilgang til produktet bør derfor ikke hindres. Et produkt som er montert på en slik måte at tilgang til produktet ikke er mulig for vår servicetekniker vil medføre at vår servicetekniker kjører forgjeves, og derfor vil servicebesøket, selv innenfor klagefristen på 60 måneder, anses som en tjeneste som du selv må betale for.

7.
Alle besøkstider er å anse som veiledende, og det tas forbehold om endringer i disse tidene som følge av forsinkelser, mangel på reservedeler, trafikkproblemer, sykdom og annet fravær av servicetekniker mv.


Pris for servicebesøk som ikke omfattes av 60 måneders klagerett vil bli fakturert via servicepartner

Serviceavdelingen hjelper selvsagt gjerne med spørsmål eller avklaringer.
Vennlig hilsen
Thermex Scandinavia A/S
Serviceavdelingen
Rev. 01.08.2022