VILKÅR OG BETINGELSER - 2023 (B2B)

Følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra Thermex Scandinavia AS (heretter kalt ''THERMEX''), i den grad det ikke foreligger noen motstridende skriftlig avtale mellom partene.

I disse salgs- og leveringsvilkårene betyr "Kjøper" den umiddelbare kjøperen av THERMEX sine produkter. Med "sluttbruker" menes enhver etterfølgende kjøper av de solgte produktene.

1. Tilbud, bestilling og ordrebekreftelse

Tilbud er bindende for THERMEX i 30 dager fra tilbudets datostempel. Dersom en ordrebekreftelse avviker fra Kjøpers bestilling og Kjøper ikke ønsker å akseptere avviket, må Kjøper gi beskjed til THERMEX innen 8 dager fra datoen for ordrebekreftelsen. Ellers er kun THERMEX sin ordrebekreftelse gyldig.

Kjøpers muntlige bestillinger og bestillinger er kun bindende for THERMEX dersom Kjøper har mottatt skriftlig aksept eller ordrebekreftelse fra THERMEX.

THERMEX sitt beregnings- og dimensjoneringsarbeid kan kun anses som veiledende bistand.

2. Priser

Med mindre annet er oppgitt, er alle priser inkl. mva. THERMEX forbeholder seg retten til å endre priser, produktutvalg og tekniske spesifikasjoner i alle prislister, brosjyrer, kataloger og annet trykt materiale uten forvarsel.

3. Levering

THERMEX leverer til alle forretningsadresser i Norge, jf. handelsavtale.

Risikoen for utilsiktet ødeleggelse av salgsgjenstanden går over på Kjøper ved levering. THERMEX bærer dermed risikoen under forsendelsen.

THERMEX påtar seg intet ansvar for sen levering. Kjøper har imidlertid rett til å heve avtalen/heve bestillingen dersom forsinkelsen er vesentlig. En forsinkelse som ikke overstiger 8 uker er ikke i noe tilfelle å anse som vesentlig.

4. Betaling

Kjøper må betale det fakturerte beløpet innen betalingsfristen som er angitt på fakturaen. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter Kjøper å betale forsinkelsesrente med 2 % pr begynnelsesmåned fra forfallsdatoen for å telle. Dersom kjøpesummen ikke betales i tide, kan THERMEX gjøre fremtidige leveranser til Kjøper betinget av kontant betaling eller forskuddsbetaling.

5. Eiendomsforbehold

THERMEX forbeholder seg eiendomsretten til de solgte varer inntil kjøpesum pluss eventuelle renter etter pkt. 4 første ledd er betalt.

6. Kreditor mora

Dersom Kjøper, etter at leveringstidspunktet er ankommet, unnlater å gi instruksjoner om frakt, har THERMEX rett til å lagre og forsikre varene for Kjøpers regning. Dersom Kjøper da unnlater å hente de solgte varene til tross for skriftlig anmodning, har THERMEX rett til å selge varene best mulig for Kjøpers regning.

7. Kjøpers undersøkelses- og klageplikt

Kjøper plikter å undersøke den mottatte varen for transportskader samt andre mangler umiddelbart ved mottak. Det vises også til transportørens bestemmelser om dette i fraktbrevet.

Alle mangelskrav må fremsettes skriftlig til THERMEX uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 8 dager etter at en mangel er eller burde vært konstatert. Spesielt med hensyn til synlige skader, herunder transportskader, kan disse kun kreves skriftlig av kjøper, dersom dette skjer (i) uten ugrunnet opphold, (ii) senest 8 dager etter mottak av varen, og (iii) før montering/igangkjøring.

8. Kjøpers rettigheter ved mangler

Dersom Kjøper reklamerer over mangler i tide, jf. pkt. 7, plikter THERMEX i 60 måneder fra kjøpsdato å utføre reparasjoner. Det er en forutsetning for THERMEX sin reparasjonsplikt at kjøper dokumenterer, ved å sende kopi av kjøpers faktura, at reklamasjonen er fremsatt innen 60 måneder fra kjøpsdato.

THERMEX kan be om at varen sendes til THERMEX sitt serviceverksted. I så fall er forsendelsen for THERMEX sin regning og risiko. Dersom feilen ikke kan rettes, forplikter THERMEX seg til å bytte den leverte varen.

THERMEX sine forpliktelser inkluderer ikke feil eller skader direkte eller indirekte forårsaket av misbruk, utilstrekkelig vedlikehold, feil montering eller tilkobling, brann, ulykke, lynnedslag, spenningsvariasjoner, andre elektriske forstyrrelser, feil drift generelt eller reparasjoner som ikke er utført av eller på oppdrag fra THERMEX.

Før THERMEX sine serviceteknikere tilkalles, skal Kjøper selv kontrollere de mulige feilene som Kjøper selv kan utbedre. THERMEX sin serviceavdeling vil bistå med råd og veiledning via telefonkonsultasjon. Kjøper må sørge for at produktet er umiddelbart tilgjengelig for THERMEX sine serviceteknikere ved serviceanrop.

Uberettigede serviceanrop der produktet ikke umiddelbart er tilgjengelig for THERMEXs serviceteknikere eller der det ikke er noen produksjons- eller materialfeil på produktet og servicebesøk senere enn 60 måneder fra kjøpsdato er for kjøpers egen regning.

Bytte eller reparasjon medfører ikke utvidelse av Kjøpers reklamasjonsrett etter dette punkt 8 første ledd. THERMEX sine forpliktelser begrenser ikke Kjøpers eventuelle ansvar som forhandler etter kjøpsloven, og henvendelser til THERMEX fungerer også som henvendelser til Kjøper.

9. Produktansvar

Med mindre annet er spesifisert av obligatoriske lovbestemmelser, er THERMEX kun ansvarlig for personskade dersom det kan bevises at skaden skyldes feil eller uaktsomhet begått av THERMEX.

THERMEX er ansvarlig på samme vilkår som for personskade for skade på fast eiendom og løsøre. Erstatningen kan imidlertid aldri overstige DKK 10 000 000,00 inkl. renter og kostnader pr skader.

Dersom en tredjepart, inkludert sluttbrukeren, fremsetter krav mot kjøperen mot enten THERMEX eller kjøperen basert på produktansvar, må kjøperen umiddelbart varsle THERMEX om dette.

Dersom en tredjepart, inkludert sluttbrukeren, reiser søksmål for en dansk domstol mot THERMEX eller kjøperen, er THERMEX og kjøperen gjensidig forpliktet til å bli saksøkt ved samme domstol.

Dersom THERMEX produktansvar pålegges en tredjepart, er Kjøper forpliktet til å holde THERMEX – inkludert saksomkostninger – skadesløs i samme grad som THERMEX sitt ansvar er begrenset i henhold til gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.

10. Ansvarsbegrensning

I den grad THERMEX er ansvarlig overfor kjøperen, er THERMEX sitt ansvar begrenset til direkte tap. Utover produktansvar erstattes Kjøpers direkte tap kun ved reparasjon eller utskifting, jf. pkt. 8 og 9. Indirekte tap, herunder driftstap, tapt fortjeneste, tidstap og følgevirkninger av enhver art, kan ikke kreves for kompensasjon.

THERMEX påtar seg intet ansvar for produktets nytte i forbindelsene der produktet brukes av kjøperen eller tredjeparter, og THERMEX påtar seg intet ansvar som følge av kjøperens juridiske forhold til tredjeparter, inkludert sluttbrukeren.

11. Force majeure

THERMEX er fritatt for ansvar for mangelfull oppfyllelse av THERMEX sine forpliktelser på grunn av force majeure, som f.eks. krig og mobilisering, opprør, uro, naturkatastrofer, streik, lockout, andre arbeidsstans, statlig inngripen fra offentlig myndighet, import/eksportrestriksjoner, skade på THERMEX sine leverandørers produksjonsutstyr, sviktende transportmuligheter, valutarestriksjoner, manglende eller mangelfull levering fra underleverandører, mangel på arbeidskraft, produktmangel eller andre årsaker utenfor THERMEX sin kontroll.

I tilfellene nevnt ovenfor har THERMEX rett til å heve avtalen/kansellere bestillingen helt eller delvis eller å levere varene når hindringen for ytelsen er opphørt.

12. Retur av varer

Ved retur av varer skal Kjøper på forhånd ha innhentet tillatelse ved å kontakte THERMEX sin kundeservice på telefon. THERMEX sin ekspedisjon fyller umiddelbart ut et ''THERMEX returvareskjema'', som sendes til kjøperen samme dag. På dette skjemaet skal Kjøper fylle ut feltene med fakturanummer, følgeseddelnummer og returårsak. Kjøpers innlevering av korrekt utfylt skjema sammen med varene som skal returneres er en forutsetning for Kjøpers returrett. Varer kan kun returneres i originalemballasje og senest 3 uker fra fakturadato.

Retur av ikke-reklamasjonspliktige varer skal skje vederlagsfritt til THERMEX sitt sentrallager i Hjørring Danmark. Utdaterte varer, innkjøpsvarer og spesiallagde varer returneres ikke. THERMEX forbeholder seg retten til å avvise enhver retur som ikke kan kreves dersom den mottatte varen er defekt eller, etter THERMEX sin mening, er i en slik tilstand at den ikke kan lagres og selges videre. Videre forbeholder THERMEX seg retten til å belaste opptil 20 % ekspedisjonsgebyr av varens opprinnelig fakturerte pris, ekskl. mva. Behandlingsgebyret utgjør imidlertid alltid min. DKK 100,00 ekskl. mva. per returfrakt.

13. Valg av lov og verneting

Enhver rettstvist mellom partene i forbindelse med avtalen må avgjøres i henhold til dansk lov.

Sø- og handelsretten i København er vedtatt som eneste verneting

 

VILKÅR OG BETINGELSER - 2023 (B2C)


Salg av fysiske varer via Internett.


Kjøpsbetingelsene gjelder for forbrukernes kjøp av varer på www.thermex.no. Siden eies og drives av:
Thermex Scandinavia AS
CVR-nr. 23104814
Farøvej30
9800 Hjørring Danmark
Tlf. +47 22219020
info@thermex.no


Innbetaling

Betaling kan gjøres med følgende betalingsmidler: VISA/Dankort, MasterCard, Visa Electron, MobilePay Online, Maestro, JSB.
Ved betaling med VISA/Dankort, MasterCard, Visa Electron, Maestro, JSB, som er et debetkort, vil betalingen bli reservert på din konto i henhold til vilkårene for kortet ditt inntil vi trekker eller avviser betalingen.
Beløpet trekkes når varen sendes.
Dersom det er bestilt flere varer i en bestilling og en eller flere av varene ikke kan leveres umiddelbart, trekker vi først betalingen for varen(e) når varene sendes.


Leveranse

Vi tilbyr å levere varer til adresser i Norge.
Varene leveres 3 - 7 dager etter din bestilling. Se mer under de enkelte varene.
Vi tilbyr følgende leveringsmetoder: Norske speditører og UPS (bedrift, privat og pakkebutikk).


Angrerett

Du kan angre kjøpet uten grunn innen 14 dager. Hvis du har kjøpt flere varer i én bestilling, kan du velge å heve kjøpet av noen eller alle varer. Se om refusjon av leveringskostnader ved delvis avbestilling under avsnittet "refusjon av pengene ved avbestilling".
Angrefristen utløper 14 dager etter den dagen du eller en annen person valgt av deg (men ikke transportøren) tar fysisk besittelse av varene.
Dersom du har bestilt flere varer i en bestilling og vi ikke kan levere varene samtidig, utløper angrefristen, du får fysisk besittelse av den siste varen.
Dersom fristen går ut på en helligdag, lørdag, grunnlovsdag, julaften eller nyttårsaften, forlenges fristen til påfølgende ukedag.


Unntak fra angreretten

Det er ingen angrerett ved kjøp av varer som er produsert etter dine spesifikasjoner eller som har fått et utpreget personlig preg, slik som tilpasning av kanaler og andre produktendringer.


Slik angrer du

Du angrer ved å gi oss tydelig beskjed om at du angrer. Du kan for eksempel sende et brev eller en e-post om at du angrer, til Thermex Scandinavia AS, Farøvej 30, 9800 Hjørring Danmark, tlf +47 22219020, info@thermex.no.
Du kan ikke avbestille ved å nekte å motta varen eller ved å unnlate å hente den uten samtidig å gi beskjed om at du kansellerer.
Du kan bruke det lovfestede standard angreskjemaet, som er gjengitt på slutten av disse salgs- og leveringsvilkårene, men det er ikke obligatorisk.
Angrefristen er overholdt dersom du sender din melding om at du angrer på kjøpet før angrefristen er utløpt.


Retur av varen og returkostnader

Dersom du har angret på kjøpet av en vare, må du sende eller levere varen til Thermex Scandinavia AS, Farøvej 30, 9800 Hjørring, Danmark ATT: Returafd. uten ugrunnet opphold og senest 14 dager etter at du har gitt oss beskjed om at du ønsker å angre kjøpet. Fristen er overholdt dersom du returnerer varene før utløpet av de 14 dagene.
Varer kan ikke sendes pr etterkrav eller uten distribusjon.
Du må selv betale for retur av varen.


Tilbakebetaling av pengene ved avbestilling

Når du avbestiller, vil vi refundere alle betalinger mottatt fra deg, inkludert eventuelle leveringskostnader. Dette gjelder imidlertid ikke ekstrakostnader når du har valgt en leveringsmåte som er dyrere enn den billigste leveringsformen som vi tilbyr.
Hvis du har kjøpt flere varer i én bestilling og kun angrer på deler av kjøpet, refunderer vi ikke leveringskostnadene.
Vi refunderer beløpet uten unødig forsinkelse og i alle fall senest 14 dager fra datoen vi mottok din varsel om kansellering. Vi kan imidlertid holde tilbake beløpet til vi har fått varene tilbake, eller til du har sendt dokumentasjon på at varene er returnert.
Vi vil foreta en slik refusjon med samme betalingsmiddel som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. Du vil uansett ikke bli belastet med gebyrer som følge av refusjonen.


Varens tilstand ved retur og pakking

Du er kun ansvarlig for en evt verdiforringelse av en vare som skyldes annen håndtering av varen enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og virkemåte.
Du må returnere varen i originalemballasjen. Emballasjen skal åpnes, men ikke destrueres. Dersom emballasjen mangler eller er skadet, kan dette utgjøre en verdinedgang du er ansvarlig for.
Du bør også sørge for at varen er forsvarlig pakket inn når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken/varene inntil vi mottar dem. Ta derfor vare på postkvitteringen samt evt spor og spor nummer.


Klager - hvis det er noe galt med produktet

Ved kjøp av varer gjelder kjøpslovens regler.


Ankemuligheter

Kan vi ikke bli enige om hva du har krav på, har du følgende klagealternativer:
En klage på et produkt eller en tjeneste kan sendes til Senter for klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Senter for klageløsning via klageportalen for Nævnenes hus: https://kpo.naevneneshus.dk.


EU-kommisjonens online klageportal kan også brukes når du sender inn en klage. Det er spesielt relevant for forbrukere som bor i et annet EU-land. Klager kan sendes inn her - http://ec.europa.eu/odr. Når du sender inn en klage, må du oppgi vår e-postadresse: service@thermex.no.


Andre vilkår

Standard avbestillingsskjema
(dette skjemaet fylles ut og returneres kun dersom angreretten benyttes)
- Til Thermex Scandinavia A/S, Farøvej 30, 9800 Hjørring, Danmark. info@thermex.no:
- Jeg/vi (*) meddeler herved at jeg/vi (*) ønsker å benytte angreretten i forbindelse med min/vår (*) kjøpsavtale for følgende varer (*)/levering av følgende tjenester (*)
- Bestilte den (*)/mottok den (*)
- Forbrukerens navn (forbrukerens navn)
- Forbrukerens adresse (Forbrukerens adresse)
- Forbrukerens signatur (Forbrukernes signaturer) (kun hvis innholdet i skjemaet er kommunisert på papir)
- Dato
(*) Det som ikke er relevant er krysset over